Puste2 MENU
 | 


Protokół z 1. spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej w parafii św. Jana Kantego w Krakowie
w drugiej kadencji (10. od powstania rady)

28 października 2022


        Omodliliśmy z nadzieją trzyletnią serię spotkań 

       Spotkanie było rozłożone na dwie części: modlitewną i roboczą. Część modlitewna miała miejsce w piątek, 14 października 2022 roku w kościele górnym, w kolejnym dniu nowenny przed uroczystością św. Jana Kantego. Zgromadzeni poprowadzili modlitwę różańcową, a przeszkodzeni obowiązkami łączyli się duchowo podczas wykonywanej pracy.
            Pierwsze posiedzenie Rady II kadencji odbyło się w sali spotkań na plebanii. Rozpoczęliśmy je również odmówieniem 10-tka różańca świętego.

        Pragniemy być jedno poznając siebie
            Po modlitwie proboszcz prowadzący spotkanie przywitał troje nowych członków Rady, wdzięcznie wspomniał osoby, które zastąpili nowi członkowie i odczytał listę obecności dając możliwość wzajemnego poznania się wszystkim zgromadzonym. Nie odczytywaliśmy protokołu poprzedniego (majowego) spotkania, które w zasadniczej części było spotkaniem modlitewnym. Konspekt rozważania modlitewnego z 27 maja 2022 roku prezentujemy na stronie internetowej parafii w zakładce poświęconej Radzie.

       Wiemy komu służymy

            Mając na uwadze obecność nowych członków Rady proboszcz pokrótce scharakteryzował parafię, za którą Rada w obecnej kadencji bierze odpowiedzialność. Do 28 października zapisaliśmy w księgach parafialnych za rok 2022 72 zgony, 3 śluby i 25 chrztów, co wskazuje na sukcesywnie starzejącą się wspólnotę. Mimo wszystko grupy formacyjne i modlitewne w parafii podjęły swoją działalność i kontynuują spotkania w kolejnym roku formacji. Nieco więcej miejsca proboszcz poświęcił scholi dziecięcej Boże Nutki. Dotychczasowi odpowiedzialni nie podjęli się organizacji spotkań dla dzieci z powodu braku czasu. Proboszcz zaapelował wobec tego do zgromadzonych, by w swoich środowiskach rozejrzeli się, rozpytali, czy nie znajdzie się stosowna osoba z wykształceniem pedagogicznym, z przygotowaniem muzycznym, która podjęłaby się prowadzenia spotkań dla scholi. Sprawa wydaje się być nagląca, ponieważ dzieci i ich rodzice są zainteresowani kontynuacją spotkań.

        Pragniemy służyć mimo ciężkich czasów z umiarkowanym optymizmem
    
            Charakteryzując finanse parafii proboszcz zaznaczył, że przeciętna składka niedzielna parafii wróciła do poziomu sprzed pandemii i utrzymuje się na poziomie od 8 do 9 tys. PLN, co oznacza, przy postępującej inflacji, że parafia na wydatki ma obecnie ok. 20 % mniej  środków. Proboszcz zaznaczył stanowczo, że nie można za to obwiniać parafian. Jak wykazało ostatnie liczenie wiernych w parafii (9 października br.), w niedzielę przychodzi do kościoła 2200 wiernych, czyli frekwencja wiernych utrzymuje się na poziomie 74 % w stosunku do tej sprzed pandemii. Tak więc mniejszy liczebnie ogół uczestniczących rzuca na składkę więcej niż przed pandemią. W przeliczeniu na uczestniczącego we Mszy św. niedzielnej ofiarność podniosła się z 3 do 4 PLN w każdą niedzielę. Wierni przychodzący w niedzielę do kościoła są hojni bardziej niż przed pandemią, ale ogólnie w kościele jest nas mniej o 26% niż przed ponad dwu laty.  
            Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno kryterium. Na wynagrodzenie dla pracowników parafii wydawaliśmy przed pandemią przeciętnie ok. 11 tys. PLN, czyli jedną składkę niedzielną i ćwiartkę z drugiej. Obecnie na ten sam cel wydajemy 18800 PLN, czyli nie starczają dwie przeciętne składki w miesiącu. Wzrastające opłaty za ogrzewanie kompleksu parafialnego wzrastają sukcesywnie (obecnie na poziomie kilkunastu procent w stosunku do poprzedniego roku) co pozwala przewidywać że za najbardziej mroźne miesiące w okresie grzewczym będziemy płacić po 15/16 tys. PLN czyli trzecią i czwartą składkę z miesiąca. Na bieżące potrzeby pozostaną nam składki z piątych niedziel i z uroczystości.
            Odczuwamy, że czasy są ciężkie, wymagające oszczędności i ostrożności w podejmowaniu decyzji o kolejnych inwestycjach, czy zakupach. Z drugiej strony nie powinniśmy ulegać presji zubożenia wykluczającej kreatywność, zdolność podejmowania korzystnych dla wspólnoty parafialnej decyzji. W krótkiej dyskusji na poruszony przez przewodniczącego temat p. prof. Korus i p. dr Stachura posiłkowali się przykładami środowisk akademickich, czy zagranicznych parafii, które w trudnych czasach, przy pomocy kredytu, nadzwyczajnych form pozyskiwania środków, odwołania się do świadomości tworzących określoną społeczność są w stanie realizować wcześniej zamierzone cele. P. Baś z kolei chłodził realistycznie temperaturę dyskusji, zwracając uwagę na ciężką sytuację finansową każdego z nas.
            Proboszcz doceniając umiarkowany optymizm dyskutantów przedstawił projekt modernizacji dwóch pomieszczeń zakrystii dolnej. Nawiązał w ten sposób do planów sprzed pandemii zakładających poprawę funkcjonalności i estetyki najczęściej wykorzystywanej w parafii zakrystii. Wstępny kosztorys prac remontowych obejmujący modernizację instalacji elektrycznej, grzewczej, doprowadzenia wody, poziomowania i pokrycia podłóg został skalkulowany na 50 tys. PLN, z założeniem podwyżki o 10 % ze względu na postępującą drożyznę i na nieprzewidziane w projekcie wstępnym a konieczne do wykonania prace. Kosztorys brutto obejmuje materiały i robociznę, nie obejmuje wyposażenia sal w źródła światła i w meble.
            Proboszcz przedstawił do wglądu zgromadzonych koncepcyjną wizualizację projektu i zaznaczył, że prace wykonywałaby firmy remontowo-budowlana i stolarska, które znamy i cenimy za wcześniejsze realizacje w parafii. Czas przerw technologicznych przy realizacji projektu właściciel firmy budowlanej obiecał przeznaczyć na odświeżenie ścian w kościele górnym zabrudzonych nad kaloryferami w wyniku ogrzewania.  Prace mogłyby się rozpocząć bezpośrednio po uroczystości Wszystkich Świętych (z początkiem listopada 2022). W kolejnym czasie, który firma remontowo-budowlana mogłaby poświęcić dla naszej parafii (najpóźniej do odpustu parafialnego w 2023) zajęlibyśmy się modernizacją Sali Zespołu Charytatywnego.
            W trakcie dyskusji na ten temat powstała koncepcja przeniesienia sali dla Parafialnego Zespołu Caritas z dotychczasowej sali numer 8 do sali numer 4. Ks. Tomasz Skotniczny argumentował propozycję potrzebą zachowania skupienia i ciszy przy wyjściu celebransa do ołtarza. P. Tyblewska-Kolczyńska  podkreślała zwiększającą się liczbę podopiecznych ZCh, jak też zwiększającą się liczbę dyżurów wolontariuszy w ZCh, co uzasadnia lokalizację sali ZCh bliżej drzwi wejściowych i wybór większej sali na potrzeby ZCh. P. Baś i p. Śliwiński zwracali również uwagę  na potrzebę wydzielenia strefy charytatywnej i strefy liturgicznej w zagospodarowaniu poziomu dolnego naszego kościoła. Proboszcz obiecał przekonsultować temat z wolontariuszami ZCh i z członkami wspólnot, które do tej pory najczęściej korzystały z sali nr 4.
            Po dyskusji podjęto głosowanie nad przyjęciem projektu modernizacji zakrystii dolnej do realizacji. W głosowaniu wzięło udział 20 członków Rady (z wyłączeniem czworga nieobecnych i przewodniczącego rady jako pomysłodawcy projektu) Projekt przyjęto do realizacji głosami 19 uczestników Rady przy jednym wstrzymującym się.

            Z nadzieją, troskliwie w przyszłość

            Wolny wniosek na zakończenie posiedzenia zgłosił p. prof. Kazimierz Korus. Dotyczył on stałego wprowadzenia do intencji modlitwy podczas liturgii modlitwy za cierpiący Naród Ukraiński i za stale ofiarnie pomagających im Polaków.
            Termin kolejnego posiedzenia rady wyznaczono wstępnie na piątek, 13 stycznia 2023 roku.
            Posiedzenie zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwem udzielonym przez ks. Tomasza.